เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 145 ชั่วโมง
71 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 900 วัน
จำกัดเวลาเรียน 280 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

แพ็คสอบติด ม.1 สาธิตปทุมวันและโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง

แพ็คสอบติด ม.1 สาธิตปทุมวันและโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 9,000 บาท เท่านั้น!

16,200 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้1. พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย (ป.4 – ป.6)2. ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1  3. ภาษาไทย ป.6 เล่ม 24. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.15. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยโอเน็ต ป.6 6. โค้งสุดท้ายภาษาไทยสอบเข้า ม.1

ตอน 1 ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย หน้า 3-4 1.03.58 นาที  
ตอน 2 ลักษณะควรสังเกตของภาษาไทย หน้า 3-4 58.25 นาที  
ตอน 3 สังเกตคำไทยแท้ เสียงในภาษาไทย หน้า 5-7 1.07.10 นาที  
ตอน 4 สังเกตคำไทยแท้ เสียงในภาษาไทย หน้า 5-7 1.01.07 นาที  
ตอน 5 เสียงในภาษาไทย หน้า 8-9 1.03.42 นาที  
ตอน 6 เสียงในภาษาไทย หน้า 8-9 57.11 นาที  
ตอน 7 เสียงในภาษาไทย หน้า 9-12 58.44 นาที  
ตอน 8 เสียงในภาษาไทย หน้า 9-12 1.11.41 นาที  
ตอน 1 โคลงโลกนิติ (ทบทวนโคลงสุภาษิต) หน้า 66 FREE 2.00.12 นาที  
ตอน 2 โคลงโลกนิติ หน้า 66-68 2.00.56 นาที  
ตอน 3 แบบฝึกหัดโคลงโลกนิติ หน้า 68-71 เสียงในภาษาไทย หน้า 3-4 1.59.57 นาที  
ตอน 4 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-5 2.01.00 นาที  
ตอน 5 เสียงในภาษาไทย หน้า 5-9 2.00.26 นาที  
ตอน 6 เสียงในภาษาไทย (แบบฝึกหัด) หน้า 7-15,คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้า 24-25 1.57.56 นาที  
ตอน 7 คำไทยแท้ คำยืมภาษาต่างประเทศ หน้า 17-18 1.58.06 นาที  
ตอน 8 คำยืมภาษาต่างประทศ(แบบฝึกหัด) หน้า 26-27 2.01.01 นาที  
ตอน 9 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม หน้า 72-75 1.59.47 นาที  
ตอน 10 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม หน้า 75-80mp4 1.59.33 นาที  
ตอน 11 คำมูล คำประสม หน้า 28-29 2.00.38 นาที  
ตอน 12 คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส หน้า 29-31 1.59.34 นาที  
ตอน 13 แบบฝึกหัดเรื่องการสร้างคำ หน้า 33-37 2.01.20 นาที  
ตอน 14 ชนิดคำในภาษาไทย คำนาม คำสรรพนาม หน้า 38-43 2.02.15 นาที  
ตอน 15 ชนิดคำในภาษาไทย คำกริยา วิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน หน้า 46-53 2.00.35 นาที  
ตอน 16 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดคำในภาษาไทย หน้า 39-46 1.58.13 นาที  
ตอน 17 แบบฝึกหัดเรื่องชนิดคำในภาษาไทย หน้า 46-53 2.00.47 นาที  
ตอน 18 ประโยคในภาษาไทย หน้า 56-59 2.00.52 นาที  
ตอน 19 ประโยคในภาษาไทย หน้า 60-65 2.01.34 นาที  
ตอน 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี หน้า 3-6 FREE 1.58.59 นาที  
ตอน 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี หน้า 4-8 1.58.57 นาที  
ตอน 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี หน้า 9-13 1.56.55 นาที  
ตอน 4 ฉันทลักษณ์ต่างๆ แบบฝึกหัดเรื่องคำประพันธ์ หน้า 11-16 1.58.54 นาที  
ตอน 5 แบบฝึกหัดเรื่องฉันทลักษณ์ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง หน้า 16-20 1.59.30 นาที  
ตอน 6 คำพ้องเสียง คำพ้องความหมาย หน้า 20-23 1.58.15 นาที  
ตอน 7 การใช้ถ้อยคำ สำนวนต่างประเทศ ภาษาฟุ่มเฟือย หน้า 25-30 1.58.29 นาที  
ตอน 8 การใช้ถ้อยคำ หน้า 25-27 1.57.44 นาที  
ตอน 9 การใช้ถ้อยคำ ภาษากำกวม หน้า 27-32 1.59.17 นาที  
ตอน 10 การเขียนสะกดคำ เรียงลำดับคำตามพจนานุกรม หน้า 50-54 3.50.33 นาที  
ตอน 11 เขียนสะกดคำ เรียงคำตามพจนานุกรม หน้า 52,55-57 3.22.19 นาที  
ตอน 12 เครื่องหมายวรรคตอน อ่านจับใจความ โวหารการเขียนร้อยแก้ว หน้า 39-49 3.30.44 นาที  
ตอน 13 เครื่องหมายวรรคตอน อ่านจับใจความ โวหารการเขียนร้อยแก้ว หน้า 39-49 2.50.17 นาที  
ตอน 14 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 33 1.58.05 นาที  
ตอน 15 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 33-35 2.00.43 นาที  
ตอน 16 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 35-37 1.59.04 นาที  
ตอน 17 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 36-38 1.59.21 นาที  
ตอน 18 รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ หน้า 61-66 1.59.46 นาที  
ตอน 19 รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ หน้า 67-81 1.59.03 นาที  
ตอน 1 เสียงในภาษาไทย หน้า 3 FREE 1.58.16 นาที  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย หน้า 4-6 2.00.03 นาที  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย หน้า 6-10 1.59.18 นาที  
ตอน 4 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 11-13 2.00.01 นาที  
ตอน 5 การสร้างคำในภาษาไทย หน้า 13-16 2.00.33 นาที  
ตอน 6 การอ่านวิเคราะห์สาร หน้า 76-82 1.49.05 นาที  
ตอน 7 ชนิดของคำในภาษาไทย หน้า 17-19 1.57.52 นาที  
ตอน 8 ชนิดของคำในภาษาไทย หน้า 19-22 2.00.47 นาที  
ตอน 9 ประโยค หน้า 23-29 1.59.18 นาที  
ตอน 10 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 30-34 1.59.35 นาที  
ตอน 11 ระดับภาษา 33 แสดงทรรศนะ โน้มน้าวใจ 35 ภาษาฟุ่มเฟือย 47 เรียงลำดับความ การฟัง การดู การพูด 57 1.59.23 นาที  
ตอน 12 ภาษากำกวม การอ่านออกเสียงคำ หน้า 47-51 2.01.24 นาที  
ตอน 13 คำพ้องในภาษาไทย การเขียนรายงาน โวหารร้อยแก้ว หน้า 51-54 1.58.02 นาที  
ตอน 14 เครื่องหมายวรรคตอน เรียงลำดับคำตามพจนานุกรม หน้า 54-55 1.55.33 นาที  
ตอน 15 การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย หน้า 56 ฉันทลักษณ์ในวรรณคดี หน้า 58 1.59.05 นาที  
ตอน 16 ฉันทลักษณ์ หน้า 59 วิเคราะห์คำประพันธ์ หน้า 69-72 1.59.55 นาที  
ตอน 17 วิเคราะห์คำประพันธ์ หน้า 73-75 สำนวนไทย หน้า 45-46 1.58.49 นาที  
ตอน 18 การใช้คำและความหมายของคำ หน้า 36-39 2.00.58 นาที  
ตอน 19 การใช้คำและความหมายของคำ หน้า 39-44 1.59.48 นาที  
ตอน 20 วรรณคดีวิจักษ์ หน้า 60-68 2.00.39 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้า ม.1 ตอนที่ 1 4.03.53 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้า ม.1 ตอนที่ 2 4.05.42 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้า ม.1 ตอนที่ 3 3.59.00 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้า ม.1 ตอนที่ 4 3.50.25 นาที  
ตอน 1 การเขียนสะกดคำ เรียงลำดับคำตามพจนานุกรม 3.50.33 นาที  
พื้นฐานภาษาไทยประถมปลาย.pdf
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1.pdf
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2.pdf
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1.pdf
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 2567.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • การเมืองเเรงมาก
  กิจ*****************งข์

 • ถึงจะเรียนย้อนหลังแต่ก็สนุกเหมือนเรียนในห้องค่ะ
  ธีร*****************ชติ

 • ดีมาก
  ธัช***************กุล

 • ดีมากกก
  พีร*************นท์