เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 173 ชั่วโมง 50 นาที
85 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 900 วัน
จำกัดเวลาเรียน 280 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

แพ็คสอบติด ม.1 สาธิตปทุมวันและโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง

แพ็คสอบติด ม.1 สาธิตปทุมวันและโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 9,000 บาท เท่านั้น!

16,200 บาท
  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้1. พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย (ป.4 – ป.6)2. ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1  3. ภาษาไทย ป.6 เล่ม 24. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.15. ตะลุยโจทย์ภาษาไทยโอเน็ต ป.6 6. โค้งสุดท้ายภาษาไทยสอบเข้า ม.1

พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย
เวลา(นาที)
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 1 FREE 1:59:01  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 2 2:03:13  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 3 1:53:52  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 4 2:02:45  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 5 1:44:11  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 6 2:10:26  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 7 1:57:08  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 8 1:47:27  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 9 1:59:53  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 10 1:57:31  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 11 1:53:51  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 12 1:51:19  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 13 1:52:44  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 14 2:08:39  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 15 1:53:51  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 16 1:59:23  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 17 1:58:31  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 18 1:47:38  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 19 1:58:59  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 20 2:07:23  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 21 2:03:18  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 22 2:00:04  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 23 2:01:05  
พื้นฐานภาษาไทย ประถมปลาย ครั้งที่ 24 1:49:50  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1
เวลา(นาที)
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 1 FREE 1:57:14  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 2 1:58:20  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 3 2:00:43  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 4 1:59:10  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 5 1:58:24  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 6 2:00:35  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 7 1:57:30  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 8 1:57:43  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 9 2:00:31  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 10 1:58:05  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 11 2:01:17  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 12 1:57:49  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 13 1:58:00  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 14 2:00:38  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 15 1:57:40  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 16 2:02:39  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 17 2:00:12  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 18 2:05:35  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 19 2:00:16  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 ครั้งที่ 20 1:55:54  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2
เวลา(นาที)
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 1 FREE 1:58:03  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 2 2:03:45  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 3 1:59:16  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 4 1:58:15  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 5 2:03:58  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 6 1:56:13  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 7 1:59:07  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 8 2:03:20  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 9 2:01:17  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 10 1:57:06  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 11 2:00:28  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 12 2:11:55  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 13 2:00:24  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 14 1:57:20  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 15 2:44:42  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 16 1:59:13  
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 ครั้งที่ 17 1:57:37  
ตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1
เวลา(นาที)
ตอน 1 เสียงในภาษาไทย ข้อที่ 1-13 FREE 1:59:12  
ตอน 2 เสียงในภาษาไทย ข้อที่ 14-42 2:02:35  
ตอน 3 เสียงในภาษาไทย ข้อที่ 43-85 1:59:17  
ตอน 4 การสร้างคำในภาษาไทย ข้อที่ 1-21 2:01:13  
ตอน 5 การสร้างคำในภาษาไทย ข้อที่ 22-67 1:59:46  
ตอน 6 การอ่านจับใจความ 1:58:20  
ตอน 7 ชนิดของคำในภาษาไทย ข้อ 1-30 2:01:58  
ตอน 8 ชนิดของคำในภาษาไทย ข้อ 31-63 1:57:14  
ตอน 9 ประโยค ข้อ 1-37 2:00:46  
ตอน 10 ประโยค ข้อ 38-66 คำราชาศัพท์ 1:58:45  
ตอน 11 คำราชาศัพท์ 1:56:00  
ตอน 12 ทรรศนะ โน้มน้าวใจ ภาษาฟุ่มเฟือย ลำดับความ ภาษากำกวม 1:57:57  
ตอน 13 ภาษากำกวม เรียงความ จดหมาย คำพ้อง 2:03:09  
ตอน 14 โวหารร้อยแก้ว วรรคตอน พจนานุกรม 1:59:00  
ตอน 15 พจนานุกรม ฉันทลักษณ์ การแต่งคำประพันธ์ 2:02:07  
ตอน 16 สำนวนไทย 1:59:42  
ตอน 17 วิเคราะห์คำประพันธ์ 2:01:51  
ตอน 18 การใช้คำและความหมาย 2:01:06  
ตอน 19 การใช้คำและความหมาย 2:02:25  
ตอน 20 วรรณคดีวิจักษ์ 2:01:33  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน
เวลา(นาที)
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 1 FREE 3:12:38  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 2 2:58:11  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3 2:59:28  
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 4 2:54:19  
พื้นฐานภาษาไทยประถมปลาย.pdf
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1.pdf
ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2.pdf
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1.pdf
โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.1.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ