เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 53 ชั่วโมง 35 นาที
40 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 120 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ภาษาไทย ม.6 TGAT ALEVEL DEK68

ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 5,500 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาในคอร์สนี้ สรุปเนื้อหาภาษาไทยทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ 9 วิชาสามัญ โอเน็ต และเฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ข้อสอบโอเน็ตย้อนหลังครบทุกปี ทำให้นักเรียนเห็นข้อสอบและเทคนิคทำข้อสอบครบทั้งหมดก่อนเข้าสอบจริง ทำให้สอบได้คะแนนสูงสุด

ตอน 1 พันธกิจของภาษา หน้า 3-5 FREE 1.23.48 นาที  
ตอน 2 การเปลี่ยนแปลงของภาษา หน้า 5-8 1.26.05 นาที  
ตอน 3 แบบฝึกหัดการเปลี่ยนแปลงของภาษา หน้า 8-14 1.37.25 นาที  
ตอน 4 ระดับภาษา หน้า 15-17 1.11.37 นาที  
ตอน 5 แบบฝึกหัด เรื่องระดับภาษา หน้า 18-24 1.31.48 นาที  
ตอน 6 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 25-26 1.14.17 นาที  
ตอน 7 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 26-28 1.24.02 นาที  
ตอน 8 การใช้คำราชาศัพท์ หน้า 28 1.23.07 นาที  
ตอน 9 แบบฝึกหัดการใช้คำราชาศัพท์ หน้า 30-35 1.27.35 นาที  
ตอน 10 แบบฝึกหัดการใช้คำราชาศัพท์ หน้า 36-40 1.12.09 นาที  
ตอน 11 การเขียนสะกดคำ หน้า 40-43 1.31.11 นาที  
ตอน 12 การใช้คำตรงตามความหมาย ประโยคสมบูรณ์ หน้า 43-45 1.12.44 นาที  
ตอน 13 การใช้คำให้ตรงความหมาย ประโยคสมบูรณ์ ประโยคกำกวม หน้า 43-46 1.26.16 นาที  
ตอน 14 ประโยคกำกวม หน้า 46-47 1.15.39 นาที  
ตอน 15 การใช้สำนวนไทย หน้า 47-49 1.30.30 นาที  
ตอน 16 การใช้สำนวนไทย หน้า 49-53 1.12.01 นาที  
ตอน 17 การใช้สำนวนไทย หน้า 53-55 1.24.15 นาที  
ตอน 18 ชนิดของประโยคตามเจตนา คำที่มีความหมายโดยตรง โดยอุปมา หน้า 60-61 1.11.36 นาที  
ตอน 19 คำที่มีความหมายโดยตรง โดยอุปมา หน้า61 การเรียงลำดับข้อความ การเขียนเรียงความย่อความ หน้า62-63 1.28.47 นาที  
ตอน 20 การใช้สำนวนไทย หน้า 55-60 1.15.12 นาที  
ตอน 21 การเขียนบรรยาย พรรณนา อธิบาย (เนื้อหา) หน้า 64-72 1.31.20 นาที  
ตอน 22 เหตุผลกับภาษา (เนื้อหา) หน้า 77-79 1.07.45 นาที  
ตอน 23 การเขียนบรรยาย พรรณนา อธิบาย (แบบฝึกหัด) หน้า 65-76 1.25.50 นาที  
ตอน 24 เหตุผลกับภาษา (แบบฝึกหัด) หน้า 80-88 1.13.21 นาที  
ตอน 25 ภาษาแสดงทรรศนะ (เนื้อหา) หน้า 89-99 1.26.29 นาที  
ตอน 26 ภาษาในการโต้แย้ง (เนื้อหา) หน้า 103-105 ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ (เนื้อหา) หน้า 115.mp4 1.11.56 นาที  
ตอน 27 ภาษาแสดงทรรศนะ (แบบฝึกหัด) หน้า 91-102 1.33.58 นาที  
ตอน 28 ภาษาในการโต้แย้ง (แบบฝึกหัด) หน้า 106-115 1.07.06 นาที  
ตอน 29 ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ (แบบฝึกหัด) หน้า 116-123 1.25.39 นาที  
ตอน 30 การอ่าน หน้า 125-126,143-144 53.41 นาที  
ตอน 31 ตะลุยโจทย์ 1.1 การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา หน้า 4-13 1.32.25 นาที  
ตอน 32 ตะลุยโจทย์ 1.3 การอ่านตีความ หน้า 35-40 1.08.58 นาที  
ตอน 33 ตะลุยโจทย์ 1.2 การจับใจความ การสรุปสาระสำคัญของข้อความ หน้า 18-25 1.38.25 นาที  
ตอน 34 ตะลุยโจทย์ 1.2 การจับใจความ การสรุปสาระสำคัญของข้อความ หน้า 26-31 59.26 นาที  
ตอน 35 ตะลุยโจทย์ 1.4 การวิเคราะห์จุดประสงค์ เจตนาผู้เขียน หน้า 41-46 1.39.47 นาที  
ตอน 36 ตะลุยโจทย์ 1.4 การวิเคราะห์จุดประสงค์ เจตนาผู้เขียน หน้า 47-55 1.02.13 นาที  
ตอน 37 ตะลุยโจทย์ 1.5 การวิเคราะห์ข้อคิด แนวคิดที่ได้จากการอ่าน หน้า 56-63 1.20.52 นาที  
ตอน 38 ตะลุยโจทย์ 1.5 หน้า 63-65 และ 1.6 การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน หน้า 66-70 1.04.57 นาที  
ตอน 39 ตะลุยโจทย์ 1.6 การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน หน้า 70-77 1.32.03 นาที  
ตอน 40 ตะลุยโจทย์ 1.6 หน้า 78 และ 1.7 ท่าที น้ำเสียง อารมณ์ความรู้สึก ความคิดของผู้เขียน หน้า 79-85 1.19.34 นาที  
Part 1 สรุปเนื้อหาภาษาไทย TGAT ALEVEL DEK68.pdf
Part 2 ตะลุยโจทย์ - TGAT ALEVEL DEK68.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ