เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 23 ชั่วโมง 57 นาที
10 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 75 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วรธน อนันตวงษ์
ภาษาไทย อ.กอล์ฟ

ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek67

ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek66

โดย วรธน อนันตวงษ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,000 บาท


  สมัครเรียน

ตะลุยโจทย์ภาษาไทย A-Level Dek67
เวลา(นาที)
ครั้งที่ 1 ตอน 3 การพูด การฟัง หน้า 126-136 2:25:38  
ครั้งที่ 2 ตอน 4 การสะกดคำ การใช้คำตรงความหมาย หน้า 137-142 2:23:27  
ครั้งที่ 3 ตอน 4 ประโยคกำกวม ประโยคสมบูรณ์ ระดับภาษา หน้า 143-154 2:37:23  
ครั้งที่ 4 ตอน 4 การใช้สำนวน ชนิดประโยคตามเจตนา หน้า 154-162 คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้า 165-167 2:28:10  
ครั้งที่ 5 ตอน 4 คำที่มีความหมายตรง-อุปมา หน้า 163-164 คำราชาศัพท์ หน้า 168-171 2:28:30  
ครั้งที่ 6 ตอน 2 การเขียนเรียงความ การพรรณนา บรรยาย อธิบาย หน้า 92-100 การแสดงทรรศนะ หน้า 110-115 2:23:00  
ครั้งที่ 7 ตอน 2 การโน้มน้าวใจ 123-125 การโต้แย้ง 116-122 การใช้เหตุผล 101-109 การเรียงลำดับข้อความ 2:38:57  
ครั้งที่ 8 ตอน 1 การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา การจับใจความ การสรุปสาระสำคัญ หน้า 4-31 2:16:03  
ครั้งที่ 9 ตอน 1 การตีความ การวิเคราะห์จุดประสงค์ เจตนาผู้เขียน หน้า 32-52 1:58:25  
ครั้งที่ 10 ตอน 1 การวิเคราะห์ข้อคิด การอนุมาน ท่าที น้ำเสียงของผู้เขียน หน้า 53-81 2:18:09  
ตะลุยโจทย์ TGAT ALEVEL.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ